Drabina

Czym jest DRABINA?

DraBiNa: Drama, Biografia, Narracja.Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa instytucji społecznych: Fundacja sw. Jadwigi w Morawie (lider) , Fundacja Via Salutis (partner polski), Stowarzyszenie Os Pressan (partner islandzki).

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Zespół zarządzający: Marzena Muszyńska – Szewgler (Fundacja św. Jadwigi), Paweł Ułaszewski (Fundacja Via Salutis)

Zespół ekspercki: dr Joanna K. Wawrzyniak (Fundacja św. Jadwigi w Morawie), Alicja Przepiórska Ułaszewska i Agnieszka Buśk (Fundacja Via Salutis), Ewa Marcinek (Os Pressan).

Jest to projekt o charakterze rozwojowym, wdrożeniowym i szkoleniowym.

Jego celem jest wypełnienie luki edukacyjnej (potrzeba kreowania i upowszechniania: innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych).

Celem naszego projektu jest zapoznanie edukatorów senioralnych z autorską metodą pracy, która bazując na potencjale biograficznym, doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych seniorów pozwoli kształtować postawy aktywności i zaangażowania społecznego, umożliwiając kreowanie liderów społeczności lokalnych, sprzyjając partycypacji społecznej, wzmacniając zasoby kadrowe organizacji społecznych.

Projekt zakłada: wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w obszarze edukacji gerontologicznej, przez: opracowanie, przetestowanie, opisanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami, innowacyjnej metody aktywizacji osób starszych pod nazwą “DraBiNa” (drama, biografia, narracja) oraz przeprowadzenie serii szkoleń z niniejszej metody (wśród przedstawicieli NGO, organizacji społecznych i innych instytucji działających na rzecz seniorów).

Efektem projektu będzie wypracowanie modelu działań aktywizujących i edukacyjnych na rzecz seniorów, opartego na metodach pracy artystycznej, kreatywnej, pedagogice teatru (dramy), psychologii narracji, i tym samym zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr instytucji zajmujących się aktywizacją seniorów.

Finalnie efektem projektu jest zawiązanie sieci współpracy – Zespołu ekspertów ds. edukacji 60+ wzajemnie się wspierających.

W ramach projektu powstanie: autorska metoda pracy z seniorami, autorski program szkoleniowy, publikacje: “Narzędziownik”, “Zeszyt ćwiczeń dla seniora”.

DRABINA to:

DRAMA

Drama stosowana to metoda edukacyjna pracy z grupą, bazująca na naturalnej zdolności ludzi do zabawy, refleksji oraz do wchodzenia w role.

BIOGRAFIA

Podczas warsztatów biograficznych metaforyczna inspirująca refleksja nad życiem pozwoli nam odkryć najmocniejsze strony naszego Ja. Innymi słowy będziemy czerpać siłę z biografii.

NARRACJA

Czy potrzeba zwierzania się jest dla człowieka czymś “naturalnym”? Z jakiego powodu piszemy? Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi realizując projekt DraBiNa: drama, biografia, narracja.

Kim jest "DRABINA"

dr Joanna Wawrzyniak
dr Joanna K. Wawrzyniak​
Ewa Marcinek
Alicja Przepiórska Ułaszewska
Agnieszka Buśk
Agnieszka Buśk