Via Salutis

Fundacja Via Salutis powstała w czerwcu 2019 r. aby działać na rzecz promowania stylu życia opartego na zdrowiu, komunikacji, edukacji, aktywizacji, działaniu włączającym różne grupy społeczne do świadomego kształtowania swojego dobrostanu (fizycznego, emocjonalnego, finansowego i społecznego).

Fundacja powstała z potrzeby dzielenia się co dobre, wspólnego doświadczania i wyposażania ludzi w wiedzę, umiejętności i narzędzia do zmiany własnego życia. Via Salutis oznacza drogę do zdrowia i wskazuje kierunek działania Fundacji.

Jako swoje statutowe zadania traktujemy aktywizację i integrację społeczną, edukację i aktywizację senioralną oraz międzypokoleniową.

Nasz kierunek działania oparty jest m.in. na aktywizującym i terapeutycznym znaczeniu sztuki, edukacji kulturalnej, komunikacji, interakcji, której efektem jest gotowość do zmiany i osiągnięcia równowagi, świadome kształtowanie swojego dobrostanu i zdrowego stylu życia.
Działamy głównie na rzecz młodzieży i Seniorów oraz międzypokoleniowo.

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pozaszkolnych form edukacji
 • działania na rzecz młodzieży w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej, promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich, wspomagania aktywności zawodowej i obywatelskiej, poprawy dostępu i pełnego udziału ludzi młodych w społeczeństwie, rozwijania wzajemnej solidarności pomiędzy młodzieżą a pozostałymi członkami społeczeństwa, mobilizacja ludzi młodych w Europie do podejmowania różnych aktualnych wyzwań, w szczególności dotyczących edukacji, zatrudnienia, przedsiębiorczości.
 • promocja i organizacja wolontariatu;

Włączamy się w działania edukacyjne, min. w Vademecum zdrowego i szczęśliwego Seniora w ramach projektu „Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia” realizowanego przez Fundację św. Jadwigi w ramach środków z ASOS, prowadziliśmy szkolenia nt. zdrowego stylu życia, zdrowia emocjonalnego. W ramach projektów międzypokoleniowych z programu Niepodległa prowadziliśmy warsztaty dot. komunikacji międzypokoleniowej i roli wspomnień i biografii na nasze zdrowie emocjonalne.

Włączamy się w działania integrujące społeczności lokalne m.in. realizujemy wolontariat senioralny na rzecz Seniorów z Dziennego Domu Seniora “Podgórze” w Wałbrzychu oraz wolontariat na rzecz świetlicy środowiskowej prowadzonej w Fundacji Edukacyjnej im. S. Wandy Garczyńskiej.

Jesteśmy członkiem Koalicji na rzecz zdrowego starzenia się przy Społecznej Akademii
Nauk w Świdnicy.

Integrujemy lokalne środowiska senioralne (z Wałbrzycha, Świdnicy i Strzegomia) i promujemy działania prozdrowotne poprzez aktywność społeczną, rozwijanie pasji i wspólne celebrowanie sztuki.

Dotychczas organizowaliśmy:

 • wystawę fotograficzną „Okiem Seniora” na terenie Centrum Aktywności Lokalnej “KARMEL” – uwrażliwiliśmy mieszkańców na pamięć i znaczenia obrazów w naszym życiu.
 • bal karnawałowy- bazując na terapeutycznym znaczeniu tańca i ruchu, odbiorcy 75 Seniorów.
 • spotkania edukacyjne o zdrowiu skierowane do wałbrzyskich i świdnickich Seniorów,
 • “Jak żyć długo młodo i zdrowo – naukowe znaczenie telomerów” oraz nt. bezpieczeństwa
  emocjonalnego: “Specyficzne sytuacje, specyficzni ludzie”
 • 4 koncerty fortepianowe Muzyki Chopina w Szczawnie Zdroju
 • wsparliśmy akcję 1000 żurawi dla Hiroszimy, uczestnicząc w tworzeniu żurawi z orgiami, które były częścią ekspozycji prac fotograficznych “HARMONY” w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Zorganizowaliśmy 3 projekty ze środków publicznych:

 • „Kwitną wiśnie” – święto kultury japońskiej” integracja społeczności (warsztaty origami, kaligrafii, spotkania o kulturze, fortepianowy koncert muzyki japońskiej), pod honorowym patronatem Ambasady Japonii. Projekt finansowany ze środków Powiatu Wałbrzyskiego.
 • „Czas, który się zatrzymał” projekt nt. pandemii w życiu młodzieży (warsztaty i spektakl oraz dyskusja nt. własnych perspektyw, możliwości i zagrożeń pandemii); Projekt finansowany ze środków FIO Fundusz Małych Inicjatyw.
 • Nasza Wiktoria roku 20-go, projekt o patriotyzmie, finał: międzypokoleniowy reportaż teatralny . Projekt realizowany w partnerstwie Fundacja św. Jadwigi, Fundacja Via Salutis, Dolnośląskie Towarzystwo Miłosników Zabytków oraz Fundacja Pałac Struga, dofinansowany ze środków programu Koalicje dla Niepodległej, Efektem działania była integracją międzypokoleniowa wokół tematyki patriotyzmu.

W 2021 projekt naszego współautorstwa “DraBiNa”-Drama, Biografia, Narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych” otrzymał dofinansowanie z funduszy norweskich z programu Aktywni Obywatele. Będziemy tworzyć innowacyjne narzędzie dla edukatorów senioralnych, oparte o elementy sztuki takie jak DRAMA, BIOGRAFICZNE PISANIE, NARRACYJNA OPOWIEŚĆ.

Obecnie realizujemy cykl spotkań „Szczęśliwy, zdrowy, świadomy”, skierowany do wałbrzyskich seniorów. W ramach spotkań odbywają się zajęcia ze śmiechoterapii, arteterapii, warsztaty rozwojowe z psychogerontologiem a także doświadczenia fizyczne i astronomiczne.

Współpracujemy z ekspertami z zakresu edukacji, edukacji gerontologicznej, komunikacji, artetarapii, terapeutami oraz artystami.

Pracujemy także nad kolejnymi propozycjami projektowymi skierowanymi do edukatorów osób starszych, do spoełcznosci lokalnej oraz Seniorów.

Dzielimy się efektami i propozycjami naszych działań.

W 2020 r. “Wirtualne kawiarenki” na przykładzie kawiarenki Five o’clock” prowadzonego przez nas na w mediach społecznościowych wydane zostały w publikacji Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP pt.” Seniorzy w twórczym działaniu” a pomysł na scenariusz międzypokoleniowych o tematyce patriotycznej pt. “Bliższe spotkania z patriotyzmem” wyróżniony i wydany w publikacji “Pomysłobranie – zbiór scenariuszy zajęć edukacyjnych na temat patriotyzmu” Narodowego Centrum Kultury.

„Via Salutis” oznacza DROGĘ DO ZDROWIA. To także tytuł publikacji profesora Michała Tombaka. Profesor Tombak zawarł w swojej książce zasady zdrowia, które wpisują się w misję i działania naszej Fundacji.

 1. kochaj siebie takim jaki jesteś
 2. jeśli coś postanowiłeś – działaj
 3. pomagaj biednym, chorym, starym i czyń to z radością
 4. najlepszym dniem – dzień dzisiejszy
 5. największy prezent, który możesz podarować lub otrzymać – to miłość
 6. największe bogactwo – zdrowie

Fundacja Via Salutis odnalazła w tych punktach zasady jakie nam przyświecają. Żyjemy i działamy zgodnie z nimi i zapraszamy na naszą wspólną Drogę do Zdrowia.