Fundacja św. Jadwigi

logo fundacji św. jadwigi

Fundacja św. Jadwigi założona przed 30 laty ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu w Morawie, należącym kiedyś do rodziny von Wietersheim-Kramsta, której potomkowie są współzałożycielami Fundacji.

Została powołana w celu realizacji działań na rzecz budowania pokojowej Europy, w oparciu o formalną i nieformalną edukację, z naciskiem na edukację artystyczną, historyczno-polityczną, włączającą osoby z niepełnosprawnościami.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, wspieranie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych i oświatowych zwłaszcza służących porozumieniu między narodami, pokoleniami i integracji europejskiej oraz tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy je m. in. poprzez prowadzenie Przedszkola oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Morawa a także realizując projekty edukacyjne dla społeczności lokalnej i osób w wieku senioralnym.

Ideą Fundacji jest otwarcie się na społeczność lokalną, stworzenie przestrzeni do dialogu działalność na rzecz zbliżania narodów i pokoleń, w szczególności na pograniczu polsko-czesko – niemieckim, integracja i edukacja europejska i obywatelska pokoleń oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Rokrocznie Fundacja organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży, seminaria, konferencje, warsztaty artystyczne i ekologiczne.
Była wielokrotnie nagradzana za swoje działania na rzecz porozumienia ponad podziałami oraz integracji europejskiej, w roku 2002 otrzymała Nagrodę Polsko-Niemiecką nadawaną przez oba kraje za zasługi dla dobrego sąsiedztwa i współpracy, w roku 2015 otrzymała Nagrodę Kulturalną Śląska nadawaną przez Dolną Saksonię.

Głównym przedmiotem działalności jest działalność wspierająca edukację, od edukacji przedszkolnej, przez edukację młodzieży aż do edukacji społeczności lokalnej i osób dorosłych. Jesteśmy otwarci na inicjatywy innych organizacji, odbywają się tu warsztaty psychologiczne, spotkania pedagogów, debaty, wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej, wspólne wydarzenia kulturalne.

Fundacja św. Jadwigi zajmuje się:

 1. Wychowaniem przedszkolnym – od 25 lat prowadzi charytatywne Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi.
 2. Edukacją młodzieży – prowadzi Międzynarodowy Dom Spotkań, realizuje projekty realizowane z młodzieżowymi grupami międzynarodowymi.
 3. Edukacją osób w wieku senioralnym – realizuje projekty aktywizujące osoby starsze ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 4. Aktywizacją społeczności lokalnej – szkoli liderów lokalnych, podejmuje inicjatywy na rzecz wolontariatu. Realizuje projekty w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na rzecz podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej i rozwijaniu jej aktywności.
 5. Działalnością historycznych miejsc – organizuje projekty krajowe i międzynarodowe dla dzieci i młodzieży, kursy językowe, warsztaty artystyczne, seminaria, konferencje i spotkania
  międzypokoleniowe. Poruszane problemy to porozumienie między narodami, przełamywanie
  stereotypów, budowanie więzi międzypokoleniowych.
 6. Działalnością z zakresu edukacji patriotycznej i historycznej – realizuje międzypokoleniowe projekty z programu Niepodległa, oparte o środki wyrazu artystycznego: teatr, reportaż.
 7. Edukacją ekologiczną – realizuje projekty skierowane do hortiterapeutów, osób z
  niepełnosprawnościami, seniorów oraz młodzieży szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym.
 8. Edukacją artystyczną – prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizuje przedsięwzięcia artystyczne (wystawy, sympozja sztuki Międzynarodowe Sympozjum Sztuki “Było, jest i będzie), współpracuje ze szkołami i uczelniami artystycznymi.
 9. Edukacją muzyczną – odbywa się Letnia Akademia Muzyczna i Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. św. Jadwigi.

Fundacja założona z intencją, by czynić dobro poprzez edukację odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności oraz kształtować postawy i wyposażać w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, bazuje na wartościach swojej patronki św. Jadwigi, uznaną za patronkę pojednania polsko-niemieckiego oraz z przykładu swojej założycielki.

W tym miejscu wspominamy osobę Melitty Sallai. Jej osoba jest wizytówką i marką Fundacji i namacalnym dowodem na to, czym jest poczucie tożsamości z małą ojczyzną i jak wzbudzać w innych zainteresowanie historią własnego regionu. Mellita Sallai dziś 94 letnia nestorka rodziny von Wietersheim-Kramsta, ur. w 1927 r. w Pałacu w Morawie spędziła dzieciństwo i młodość i dokąd wróciła przed 30 laty, gdzie utworzyła Fundację św. Jadwigi, szczyci się polskim obywatelstwem. Otrzymała za swoją działalność społeczną kulturalną i charytatywną wiele nagród i odznaczeń: 27.04.1998 r. przyjęta do grona członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, w 1999 r. nagroda POLCUL – Fundacji Niezależnej Kultury Polskiej, za działalność na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich otrzymała 2001 r. Nagrodę Polsko- Niemiecką , 09.2015 r. Nagrodę Kulturalną Śląska, Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Z okazji 25-lecia samorządu lokalnego odznaczona przez władze gminy Strzegom tytułem „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Tytuł „Honorowy Obywatel Strzegomia” jest wyrazem wdzięczności i uznania za działalność Melitty na rzecz lokalnej społeczności i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Melitta jest pełna inicjatywy i energii, nie ma tendencji do nostalgii czy rozpamiętywania przeszłości. Uważa, że najcenniejszy jest pokój, pokój trzeba cenić bardziej niż dobra materialne – to motto przyświeca jej przez całe życie, pomaga jej czynić dobro i zjednywać sobie ludzi.

Jej osoba przyciąga do Morawy rzesze artystów, historyków sztuki oraz dziennikarzy. Pałac Morawa był ostatnim przystankiem dla kolekcji obrazów Czartoryskich, które w styczniu 1945 roku były tu przez pewien czas przechowywane, zanim zostały wywiezione w głąb Niemiec. I to tu w Morawie po raz ostatni widziany był Portret Młodzieńca Rafaela Santi. Tę historię opowiada świadek czasu, Melitta Sallai. Ten wątek rozpala wyobraźnię nie tylko malarzy, ale i historyków sztuki. Napisano o tym wiele artykułów i książek.

Fundacja to doskonałe miejsce do realizacji projektów rozwojowych, kreatywnych. Ma siedzibę we wsi Morawa koło Strzegomia w kompleksie pałacowo-parkowym w gminie Strzegom. Należy do jednych z niewielu zachowanych zabytków na ziemi strzegomskiej służących celom społeczności lokalnej.

Dysponujemy bazą noclegową (60 miejsc), bazą szkoleniową, kuchnią szkoleniową i pracownią ceramiczną. Jest przystosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (winda, łazienki dla osób z niepełnosprawnościami). Posiada 12 ha park oraz przypałacowy ogród, które służą za miejsce do wystaw plenerowych oraz w którym tworzony jest ogród hortiterapeutyczny.

Pałac położony jest w sercu zagłębia granitu oraz w niedalekiej odległości od Kopalni Glinki w Jaroszowie, podczas warsztatów wykorzystujemy ich surowce wspierając lokalną przedsiębiorczość. Naszym zasobem są także piękne plenery oraz niezwykła historia związaną z tym miejscem i zaginionymi dziełami sztuki.
Przyciągają one artystów, dziennikarzy, historyków sztuki oraz partnerów zainteresowanych współpracą z nami (ASP we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu). Powstają liczne artykuły i książki napisane na temat dzieł sztuki i ich transferu, które są wizytówką i swoistą reklamą Pałacu Morawie.

Współpracujemy z różnymi instytucjami: Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządem terytorialnym (Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Starostwem Powiatowym w Świdnicy, Gminą Strzegom), NGO z kraju i zza granicy, z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży, z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, ze szkołami podstawowymi, średnimi i zawodowymi z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy, ze szkołami wyższymi (Akademia Sztuk Pięknych i Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu), instytucjami kultury np. Strzegomskie Centrum Kultury.

Finansujemy swoje działania z projektów, grantów i dotacji (Erasmus +, ASOS z MRPiPS, Niepodległa, FIO, Aktywni Obywatele), środków samorządu terytorialnego, Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz dzięki darczyńcom m.in. Konsulat RFN oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.